Bractwo Świętego Józefa


Krótka historia utworzenia Bractwa

Bractwo św. Józefa, „na uproszenie szczęśliwej godziny śmierci” powołał do istnienia pierwszy proboszcz tutejszej parafii ks. Antoni Ogan za zgodą biskupa wrocławskiego ks. kardynała Georga Koppa. Bractwo istniało od dnia 27 grudnia 1909 roku i rozwijało się do 1935 roku. Każdy członek Bractwa zobowiązany był przez jedną wyznaczoną mu godzinę, albo samemu, albo – gdy nie mógł – za pośrednictwem kogoś innego, modlić się za konających członków Bractwa, aby „zachowani zostali od nagłej i niespodziewanej śmierci, a raczej przeszli do szczęśliwej wieczności z imieniem Jezusa, Maryi i św. Józefa na ustach, wolni od wszelkiej udręki i utrapienia tejże godziny."

Czasy obecne

W parafii żywy kult św. Józefa utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W roku 2006, w trakcie przeglądania archiwum odnaleziono zapisane kartki księgi członków Bractwa, które liczyło 1813 członków miejscowych parafian jak i mieszkańców innych miejscowości. Świadczy to o rozpowszechnieniu się kultu św. Józefa poza granice Rudy. Zachowały się też legitymacje członkowskie Bractwa z tamtych lat. W dniu 28 listopada 2007 roku ks. abp Damian Zimoń zatwierdził nowy Statut Bractwa Świętego Józefa przy parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej, a 13 stycznia 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Bractwa. Obecnie Bractwo liczy ponad 70 członków z różnych miast Polski.

W każdą środę o godz. 17:15 odprawiane jest nabożeństwo nieustannej nowenny do św. Józefa, a o godz. 18:00 msza św. sprawowana według formularza o św. Józefie.

Członkowie Bractwa Świętego Józefa zobowiązani są do:

 • prowadzenia życia prawdziwie katolickiego;
 • podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą;
 • codziennej modlitwy w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego w intencji osób cierpiących i konających;
 • częstego przystępowania do Sakramentów Świętych;
 • chętnego uczestnictwa w zadaniach i życiu parafii;
 • świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa;

Członkiem Bractwa Świętego Józefa może zostać każdy, kto pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie, przyrzeka służyć Bogu i dobrowolnie włącza się w modlitewne dzieło pomocy potrzebującym. Do Bractwa mogą wstępować osoby duchowne, konsekrowane i świeckie.


Fragmenty Statutu Bractwa Świętego Józefa
przy parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej

§1

Bractwo Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej, zwane dalej Bractwem Świętego Józefa, powstało przy parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej jako wspólnota osób duchownych i świeckich, pragnących rozszerzać nabożeństwo ku czci św. Józefa, otaczać modlitwą potrzebujących duchowego wsparcia oraz pełnić dzieła miłosierdzia (...)

§4

Bractwo Świętego Józefa jest wspólnotą modlitewno-apostolską, którą przenika i łączy troska zarówno o zbawienie własne wszystkich jej członków, jak i środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują: parafii, Ojczyzny i całego świata.

§5

Bractwo Świętego Józefa stawia sobie za cel:

 • uświęcenie swoich członków przez naśladowanie św. Józefa;
 • pogłębianie życia według zasad Ewangelii u swoich członków oraz pobudzanie ich do gorliwej pracy apostolskiej;
 • pobudzanie członków do świadczenia pomocy duszpasterskiej w parafii, ze szczególnym uwzględnieniem sprawowania opieki i niesienia pomocy ludziom chorym i samotnym oraz rodzinom;
 • otoczenie modlitewnym wsparciem osób chorych, konających oraz rodzin i zagrożonych moralnie.

§6

 1. Członkiem Bractwa Świętego Józefa może zostać każdy, kto pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie, przyrzeka służyć Bogu i dobrowolnie włącza się w modlitewne dzieło pomocy potrzebującym.
 2. Do Bractwa Świętego Józefa mogą wstępować osoby duchowne, konsekrowane i świeckie.

§7

Przynależność do Bractwa Świętego Józefa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod sankcją grzechu. Niespełnienie któregoś z obowiązków wynikających z przynależności do Bractwa Świętego Józefa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

§8

 1. Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na sporządzeniu przez zgłaszającego się odręcznej prośby, w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania).
 2. Przyjęcie do Bractwa następuje po stwierdzeniu zdatności kandydata, o czym jest on powiadomiony listownie.

§9

 1. Wystąpienie z Bractwa Świętego Józefa ma miejsce na własną prośbę.
 2. Wykluczenia dokonuje się na skutek uporczywego trwania w gorszącej postawie moralnej.

§10

Członkowie Bractwa Świętego Józefa zobowiązani są do:

 • prowadzenia życia prawdziwie katolickiego, odznaczania się wiarą we wszystko, co Bóg objawił i przez Kościół podaje do wierzenia; nadto do ciągłych starań o wierne zachowywanie w prywatnym życiu wskazań Ewangelii, dążenia do pogłębienia zasad własnej wiary, występowania w obronie prawd wiary i praw Kościoła, nieuczestniczenia w dziełach przeciwnych wierze i moralności katolickiej;
 • naśladowania nade wszystko Pana naszego Jezusa Chrystusa, „który przyszedł na świat nie po to, aby Mu służono, ale żeby służyć”; podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, codziennego ćwiczenia się w pokorze, pobożności i miłości bliźniego, zaparcia się siebie dla sumiennego spełniania swoich obowiązków;
 • do codziennej modlitwy ze szczególnym wzywaniem wstawiennictwa św. Józefa oraz do modlitwy w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego w intencji osób cierpiących i konających, według ustalonego porządku podanego w załączniku;
 • do częstego przystępowania do Sakramentów Świętych, zwłaszcza częstego udziału we mszy świętej, a szczególnie – o ile to możliwe – do regularnego uczestnictwa we mszach świętych wotywnych o św. Józefie, odprawianych w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej (w środy) lub w innych kościołach, oraz w nieustającej nowennie ku czci św. Józefa;
 • chętnego uczestnictwa w zadaniach, które podejmuje Bractwo Świętego Józefa i unikania wszystkiego, co mogłoby wprowadzać niezgodę lub rozbijać jedność wspólnoty parafialnej; do podejmowania pracy apostolskiej w parafii, angażowania się w jej życie, szerzenia kultu św. Józefa pośród jej wiernych;
 • świadczenia wzajemnej pomocy duchownej innym członkom Bractwa.

§11

Członkowie Bractwa Świętego Józefa mają prawo do:

 • korzystania z przywilejów i łask przysługujących bractwu;
 • uczestnictwa w wyborze i bycia wybieranym na urzędy Bractwa;
 • wpływu na kształt podejmowanych przez Bractwo inicjatyw.

(...) §12, 13, 14 i 15

Statut stosownie do kan. 299 §3 KPK, zatwierdził pismem z dnia 28.XI.2007 r. Ks. Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki.